فاطمه اسماعیلی

مترجم و نویسنده 

ادیتور،فتوشاپر،تصویربردار